Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön
SharePoint
Skip Navigation LinksKaislanet > Palvelun käyttöehdot

Palvelun käyttöehdot

Käyttöehdot: Työnhakija/työntekijä / Terms and Conditions: Job seeker/employee

Eilakaisla Oy (jäljempänä "Eilakaisla") luo tämän järjestelmän kautta työnhakijoilleen, työntekijöilleen ja asiakkailleen (jäljempänä "Käyttäjät") mahdollisuuden työnhakua, työsuhdetta, toimeksiantoja ja asiakkuutta koskevan informaation antamiseen ja vastaanottamiseen. Käyttäjillä on oikeus käyttää Eilakaislan asiakasekstranetin (jäljempänä "Kaislanet" ja "Palvelu") palveluita noudattaen alla olevia käyttöehtoja. Palvelua käytetään ohjeiden mukaisesti.

Through this system, Eilakaisla Oy (hereinafter "Eilakaisla") shall provide its jobseekers, employees and customers (hereinafter "Users") with the opportunity to provide and receive information regarding their job-seeking, employment, assignments and accounts. Users have the right to use the services of Eilakaisla's customer extranet (hereinafter "Kaislanet" or "Service") subject to the Terms and Conditions specified below. The Service shall be used in accordance with the related instructions.

1. Palvelun käyttäjät / Service Users

Palvelua voivat käyttää ne Eilakaislan työnhakijat ja asiakkaan toimeksiannolle välittämät työntekijät, jotka ovat rekisteröityneet Kaislanetin käyttäjiksi.

Palvelun käyttäjäksi tulee myös se yritys tai muu taho, jolle Eilakaisla antaa palvelun käyttöoikeuden. Käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä yrityksen tai organisaation tulee toimittaa Eilakaislalle tieto siitä, kuka yrityksen tai organisaation tiliä hallinnoi (Vastuuhenkilö).

The Service is available to Eilakaisla's jobseekers and employees hired out on the basis of Customer assignments and who are registered users of Kaislanet.

Companies or other parties to which Eilakaisla provides access rights to the Service are also regarded as Users. When provided with access rights, the company or organisation shall notify Eilakaisla of the person managing the company's or organisation's account (Person Responsible).

2. Käyttäjätunnukset ja salasanat / User IDs and Passwords

Rekisteröityessään käyttäjä päättää itse haluamansa käyttäjätunnuksen (sähköpostiosoite) sekä salasanan. Käyttäjän rekisteröityminen vahvistetaan sähköpostiosoitteeseen saapuvalla vahvistusviestillä, jonka jälkeen käyttäjä voi kirjautua Kaislanettiin. Käyttäjällä on oikeus muuttaa käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että käyttäjätunnus ja salasana säilytetään huolellisesti ja siten, että niitä ei pääse käyttämään kukaan siihen valtuuttamaton taho. Käyttäjä on erityisesti vastuussa siitä, että salasana on tietoturvallinen ja että käyttäjä vaihtaa salasanan riittävän usein sekä aina tarpeen vaatiessa.

Mikäli on epäilys siitä, että käyttäjätunnus tai salasana on joutunut sellaisen tahon haltuun, jolla ei niihin ole oikeutta, tulee tästä ilmoittaa välittömästi Eilakaislalle ja käyttäjän tulee ryhtyä toimenpiteisiin, joilla estetään tällaisen tahon pääsy Palveluun. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. käyttäjätunnusten ja salasanojen vaihtaminen. Eilakaislalla milloin tahansa on oikeus poistaa käyttäjätunnus ja salasana käytöstä ilman ennakkoilmoitusta.

Eilakaisla huolehtii siitä, että henkilön käyttäjätunnus ja salasana poistetaan käytöstä tämän niin pyytäessä. Jos käyttäjä ei poistamista erikseen pyydä, sulkeutuvat käyttäjätunnus ja salasana, mikäli Palveluun ei ole kirjauduttu kahteen (2) vuoteen.

When registering for the Service, Users choose a personal user ID (e-mail address) and password. Registration is confirmed by a confirmation message sent to the e-mail address provided, after which the User may log into Kaislanet. Users have the right to change their user IDs and passwords. Users are obliged to keep their User IDs and passwords safe, so that unauthorised parties cannot gain access to them. In particular, Users are responsible for choosing a secure password and changing it sufficiently often and when required by the circumstances.

If a User suspects that his or her user ID or password has fallen into the hands of an unauthorised party, the User shall immediately notify Eilakaisla of this and take action to prevent such parties from gaining access to the Service. Such action includes changing the user ID and password. Eilakaisla has the right to revoke user IDs and passwords at any time, without notice.

Eilakaisla shall ensure that the password and user ID of a User are deactivated if the User so requests. If a User does not request the deactivation of his or her user ID and password, they will nevertheless be deactivated if the User has not logged into the service for two (2) years.

3. Palvelun sisältämät tiedot / Information Contained in the Service

Palvelu sisältää tietoja Eilakaislasta, käytössä olevista työehtosopimuksista ja voimassa olevasta työlainsäädännöstä, Eilakaislan sisäisistä toimintatavoista jne. Palvelun sisältämät tiedot ovat ohjeellisia, eikä Eilakaisla vastaa mahdollisista virheellisistä tiedoista. Lisäksi palvelu sisältää mm. tietoja Käyttäjän työsuhteesta Eilakaislaan ja hänen omista toimeksiannoistaan. Käyttäjät näkevät Palvelusta ainoastaan itseään ja omia toimeksiantojaan koskevia tietoja. Kaikki Palvelussa olevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä ole oikeutta käyttää tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mitä varten ne on luovutettu.

Sekä Eilakaisla että Käyttäjä voivat tallettaa Palveluun tietoja. Käyttäjät voivat tallettaa tietoja kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. Eilakaisla puolestaan pyrkii siihen, että sen Palveluun tallettamat tiedot olisivat mahdollisimman oikeita, mutta se ei vastaa Palvelun sisältämien tietojen oikeellisuudesta. Eilakaislalla on oikeus luottaa Käyttäjän Palveluun tallettamiin tietoihin.

Tiedot säilytetään Eilakaislan palvelimella, joka on suojattu tietoteknisesti palomuurein sekä sijoitettu fyysisesti paikkaan, johon on pääsy vain Eilakaislan omalla tai sen tietotekniikasta vastaavan alihankkijan henkilökunnalla.

The Service contains information on Eilakaisla, the currently valid collective agreements and employment related legislation, Eilakaisla's internal procedures, etc. The information contained in the Service is provided for guidance only, and Eilakaisla is not responsible for any errors within such information. The Service also includes information on matters such as the User's employment relationship with Eilakaisla and the assignments carried out by the User. Users may only view information on themselves and their assignments within the Service. All information contained in the Service is confidential and may not be used or disclosed to third parties for purposes other than those for which it is provided.

Both Eilakaisla and the User may save information in the Service. Users can save information subject to the currently valid Terms and Conditions. Eilakaisla, for its part, shall strive to ensure the accuracy of the information it saves in the Service, but is not responsible for the accuracy of information contained therein. Eilakaisla has the right to rely on the information saved in the Service by Users.

Such information is stored on Eilakaisla's server, which is secured by firewalls and physically located on facilities to which only Eilakaisla's personnel or subcontractors responsible for information technology have access.

4. Eilakaislan oikeudet ja velvollisuudet / Eilakaisla's Rights and Obligations

Eilakaisla pitää Palvelua yllä ja pyrkii kehittämään sitä, jotta se palvelisi yhteydenpitoa Eilakaislan ja käyttäjien välillä nykyaikaisena ja reaaliaikaisena työkaluna. Eilakaisla pidättää itsellään oikeuden muuttaa Palvelun sisältöä ilmoittamatta siitä etukäteen käyttäjälle.

Eilakaisla pidättää itsellään oikeuden tilapäisesti tai pysyvästi keskeyttää palvelun tarjoaminen ilman ennakkoilmoitusta, jos se on välttämätöntä palvelun päivityksen, muutoksien tai muiden syiden takia. Tällaisia muita syitä voivat olla esimerkiksi tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotyöt. Eilakaislan tavoitteena on, että keskeytykset eivät häiritse palvelun toimintaa tarpeettomasti eivätkä tarpeettoman kauan.

Eilakaisla shall maintain the Service and seek to develop it in such a manner that - as a modern and real-time tool - it facilitates communications between Eilakaisla and Users. Eilakaisla reserves the right to change the contents of the Service without providing the Users with advance notice thereof.

Eilakaisla reserves the right to suspend provision of the Service temporarily or permanently without notice, if this is required by an update or changes to the Service or for other reasons. Such other reasons may include data communications network installation, or change or maintenance work. Eilakaisla shall try to ensure that such interruptions do not disrupt the operation of the Service in an unnecessary manner, or for an unnecessarily long period of time

5. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet / User's Rights and Obligations

Käyttäjän velvollisuus on käyttää palvelua näiden ehtojen, ohjeiden ja muiden osapuolten välisten sopimusten mukaisesti siten, että se helpottaa osapuolten välistä yhteydenpitoa. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on tarvittavat tietotekniset laitteet, -ohjelmat ja -yhteydet Palvelun käyttämiseen.

Mikäli Käyttäjä saa tietoonsa muiden tietoja, tulee Käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi Eilakaislalle ja pidättäytyä tällaisiin tietoihin tutustumisesta sekä niiden käyttämisestä. Käyttäjän tulee Eilakaislan vaatimuksesta joko tuhota tai palauttaa tällaiset tiedot.

Käyttäjä vastaa kaikesta sille luovutetulla käyttäjätunnuksella tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Käyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus tallettaa Palveluun ne tiedot, joita se sinne tallettaa. Yritys- tai organisaatiotilin Vastuuhenkilö vastaa sen käyttäjätunnuksella tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

The User is obligated to use the Service in compliance with these Terms and Conditions, instructions and any other agreements between the parties, in a manner that facilitates communication between the parties. The User is responsible for having the IT equipment, software and connections necessary for using the Service.

If the User gains access to the information of other Users, the User shall immediately notify Eilakaisla of this and refrain from viewing or using such information. If requested by Eilakaisla, the User shall either destroy or return such information.

The User is responsible for all use of the Service with the user ID provided for the User. The User is responsible for ensuring that he or she only saves information that he or she has the right to save in the Service. The corporate or organisational account's Person Responsible is responsible for all use of the Service with the company's or organisation's user ID.

6. Immateriaalioikeudet, salassapito, vahingonkorvaus ja purkaminen/ Intellectual Property Rights, Confidentiality, Damages and Termination

Kaikki oikeudet Palveluun sekä Eilakaislan sinne tallettamiin tietoihin kuuluvat Eilakaislalle, eikä Käyttäjälle siirretä tämän sopimuksen perusteella mitään oikeuksia. Käyttäjä luovuttaa Palveluun tallettamansa tiedot Eilakaislan käyttöön.

Palvelu ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Eilakaislalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Eilakaislalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Eilakaislalle. Käyttäjälle luovutettu käyttöoikeus ei sisällä oikeutta kopioida, muunnella tai muuttaa Palvelua. Käyttäjä ei saa jatkokäyttää Tuotetta tai Palvelua kaupallisessa tai tulonsaantitarkoituksessa antamalla lisenssejä tai käyttöoikeuksia.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että se ei käytä Palvelusta tai sen sisällöstä tai Eilakaislan muista liikesalaisuuksista saamiaan tietoja muuhun kuin tämän järjestelmän mukaiseen tarkoitukseen eikä luovuta näitä tietoja kolmannelle osapuolelle. Osapuolet pitävät kaiken Palveluun liittyvän Tiedon luottamuksellisena. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaista Tietoa, (a) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta; tai (b) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista; tai (c) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa mainittu salassapitovelvollisuus ei ole ajallisesti rajoitettu.

Eilakaisla ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mitä Käyttäjälle voi syntyä Palvelun käyttämisestä tai siitä, että Palvelu ei ole jonakin ajankohtana Käyttäjän käytettävissä. Eilakaislalla on oikeus perua käyttömahdollisuus, mikäli Käyttäjä tai Käyttäjän käyttäjätunnuksilla on syyllistytty väärinkäytöksiin tai on aiheutettu vahinkoa tai häiriötä Palvelulle tai Palvelua käyttäville muille osapuolille.

All rights to the Service and to information saved in the Service by Eilakaisla belong to Eilakaisla, and no rights are transferred to Users by this agreement. By saving information in the Service, users transfer the rights to such information to Eilakaisla.

The Service and the data it contains includes copyrighted material provided for by copyright legislation and international copyright agreements. Ownership of the Service and all other intellectual property rights related to materials contained therein (including copyrights, registered and unregistered trademarks and design rights, patents, domain names, business secrets and database rights) belong to Eilakaisla, its partners or other assignees. All goodwill value generated by the use of intellectual property rights belonging to Eilakaisla is entirely owned by Eilakaisla. Access rights provided for Users do not include the right to copy, alter or make changes to the Service. Users may not use the Product or Service for commercial purposes or for the purpose of obtaining income by issuing licences or access rights.

Users undertake not to use information obtained from business secrets in this Service or its contents, or from Eilakaisla's other business secrets, for purposes other than the use of this system, nor to disclose such information to third parties. The parties shall maintain the confidentiality of all Information related to the Service. However, this obligation to secrecy does not apply to Information (a) already held by the recipient, and not covered by a secrecy obligation, before receiving the Information from the other contract party; (b) that is generally available or otherwise public; or (c) was received from a third party and was not covered by a secrecy obligation. For the sake of clarity, the obligation to secrecy imposed by this section is unlimited in duration.

Eilakaisla is not liable for any direct or indirect damages incurred by Users due to using the Service or the unavailability of the Service at any specific time. Eilakaisla is entitled to revoke access to the Service if the User or someone using the User's user ID and password has misused the Service, or has caused damage or disruption to the Service or other parties using the Service.

 

Käyttöehdot: Toimeksiantaja / Terms and Conditions: Client

Eilakaisla Oy (jäljempänä "Eilakaisla") luo tämän järjestelmän kautta asiakkailleen (jäljempänä "Toimeksiantaja") mahdollisuuden vuokratyöntekijän työsuhdetta, toimeksiantoja ja asiakkuutta koskevan tiedon antamiseen ja vastaanottamiseen. Toimeksiantajalla on oikeus käyttää Eilakaislan asiakasekstranetin (jäljempänä "Kaislanet" ja "Palvelu") palveluita noudattaen alla olevia käyttöehtoja. Palvelua käytetään ohjeiden mukaisesti.

Through this system, Eilakaisla Oy (hereinafter "Eilakaisla") provides its customers (hereinafter "Client") with the opportunity to give and receive information regarding the contract worker's employment and the Client's assignments and business relationship with Eilakaisla. The Client has the right to use the services of Eilakaisla's customer extranet (hereinafter "Kaislanet" or "Service"), subject to the Terms and Conditions specified below. The Service shall be used in accordance with the related instructions.

1. Kaislanetin käyttäjät ja oikeudet / Rights and Obligations of Kaislanet Users

Toimeksiantajan tulee käyttää Kaislanettiä tämän sopimuksen ja muiden osapuolten välisten sopimusten mukaisesti siten, että se helpottaa osapuolten välistä yhteydenpitoa. Kaislanetin käyttäjäksi tulee Toimeksiantaja, jolle Eilakaisla antaa Kaislanetin käyttöoikeuden. Käyttöoikeuden luovutuksen yhteydessä yrityksen tai organisaation tulee toimittaa Eilakaislalle tieto siitä, kuka hallinnoi yrityksen tai organisaation tiliä (Vastuuhenkilö). Kaislanettiä voivat käyttää sellaiset Toimeksiantajan organisaatiossa tai Toimeksiantajan kanssa samaan konserniin toimivissa yhtiöissä työskentelevät henkilöt, joille Toimeksiantaja on antanut tähän oikeuden. Toimeksiantaja huolehtii siitä, että palvelun käyttö rajoitetaan organisaatiossa vain niille henkilöille, joilla on lakiin tai asiayhteyteen perustuva käsittelyoikeus.

Toimeksiantaja nimeää nämä henkilöt sekä vastaa siitä, että henkilöt noudattavat Kaislanettiä koskevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita. Toimeksiantaja vastaa siitä, että kaikilla niillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnukset ja salasanat, on oikeus tutustua Kaislanettiin tallennettuihin tietoihin.

Toimeksiantajalla on oikeus hakea, tutustua ja käyttää vain sen omia tietoja Kaislanetissä. Mikäli Toimeksiantaja saa tietoonsa muiden tietoja, tulee Toimeksiantajan ilmoittaa tästä välittömästi Eilakaislalle ja pidättäytyä tällaisiin tietoihin tutustumisesta sekä niiden käyttämisestä. Toimeksiantajan tulee Eilakaislan vaatimuksesta joko tuhota tai palauttaa tällaiset tiedot. Toimeksiantaja vastaa kaikesta sille luovutetuilla käyttäjätunnuksilla tapahtuneesta Kaislanetin käytöstä.

The Client shall use Kaislanet in compliance with these Terms and Conditions, instructions and any other agreements between the parties, in a manner that facilitates communication between the parties. A Client to which Eilakaisla issues access rights to Kaislanet is regarded as a User of Kaislanet. Upon being provided with access rights, the company or organisation shall notify Eilakaisla of the person managing the company's or organisation's account (Person Responsible). Kaislanet may be used by personnel working in the Client's organisation or companies belonging to the same Group as the Client, who have been authorised by the Client to use Kaislanet. The Client shall ensure that access rights to the Service are limited to personnel entitled to handle such information by law or by their duties.

The Client shall specify such persons and is responsible for their compliance with the rules, regulations and instructions applying to Kaislanet. It is the Client's responsibility to ensure that all personnel with user IDs and passwords for Kaislanet have the right to view the information contained in Kaislanet.

The Client only has the right to search for, peruse and use its own information in Kaislanet. If the Client gains access to the information of other parties, the Client shall immediately notify Eilakaisla of this and refrain from viewing or using such information. If requested by Eilakaisla, the Client shall either destroy or return such information. The Client is responsible for all use of Kaislanet based on the user IDs issued to the Client.

2. Käyttäjätunnukset ja salasanat / User IDs and Passwords

Toimeksiantajalle annetaan käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät salasanat, joiden avulla Toimeksiantaja pääsee Kaislanettiin. Toimeksiantajalla on oikeus muuttaa salasanoja. Käyttöoikeuksia on eritasoisia (pääkäyttäjä ja hyväksyjä) ja niiden osalta Kaislanetissä on määritelty, mitä toimintoja eri käyttöoikeuksilla voidaan tehdä. Toimeksiantaja myöntää käyttöoikeuksia omalla vastuullaan ja oman harkintansa mukaan. Toimeksiantaja on erityisesti vastuussa siitä, että kunkin käyttäjän salasana on tietoturvallinen ja että käyttäjä vaihtaa salasanan riittävän usein sekä aina tarpeen vaatiessa.

Toimeksiantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että käyttäjätunnukset ja salasanat säilytetään huolellisesti ja siten, että niitä ei pääse käyttämään kukaan siihen valtuuttamaton taho. Mikäli on epäilys siitä, että käyttäjätunnukset tai salasanat ovat joutuneet sellaisen tahon haltuun, jolla ei niihin ole oikeutta, tulee Toimeksiantajan ilmoittaa tästä välittömästi Eilakaislalle ja ryhtyä toimenpiteisiin, joilla estetään tällaisen tahon pääsy Kaislanettiin. Tällaisia toimenpiteitä on mm. käyttäjätunnusten ja salasanojen vaihtaminen. Eilakaislalla on milloin tahansa oikeus poistaa käyttäjätunnus ja salasana käytöstä ilman käyttäjälle annettua ennakkoilmoitusta.

The Client will be issued with user IDs and passwords for accessing Kaislanet. The Client may change the passwords. There are different levels of access rights (administrator and approver), and the functions that may be performed by each role have been defined in Kaislanet. The Client issues access rights under its own responsibility and at its own discretion. In particular, the Client is responsible for ensuring the security of its passwords and changing them sufficiently often and when required by the circumstances.

The Client is obligated to keep its User IDs and passwords safe, in such a manner that unauthorised parties cannot gain access to them. If the Client suspects that its user IDs or passwords have fallen into the hands of an unauthorised party, the Client shall immediately notify Eilakaisla of this and take action to prevent such parties from gaining access to Kaislanet. Such action includes changing the user ID and password. Eilakaisla has the right to revoke user IDs and passwords at any time, without notifying the user thereof.

3. Kaislanetin sisältämät tiedot ja salassapitovelvollisuus / Information Contained in Kaislanet and the Obligation to Secrecy

Kaislanet sisältää tietoja Eilakaislan Toimeksiantajalle välittämistä työntekijöistä sekä mahdollisesti muita Eilakaislan ja Toimeksiantajan välisiin liikesuhteisiin liittyviä tietoja. Kaikki Kaislanetissä olevat tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä ole oikeutta luovuttaa kolmannelle osapuolelle tai käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mitä varten ne on luovutettu. Eilakaislan Toimeksiantajalle vuokraamat työntekijät voivat tallentaa Kaislanettiin tietoja sen kulloinkin voimassa olevien ehtojen mukaisesti. Vuokratyöntekijät näkevät Kaislanetistä itseään ja omaa toimeksiantoaan koskevat tiedot.

Osapuolet pitävät kaiken Palveluun liittyvän Tiedon luottamuksellisena. Osapuolet saavat käyttää Tietoa vain keskinäisen sopimuksen täyttämiseen. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske sellaista Tietoa, (a) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman sitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta; tai (b) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista; tai (c) jonka sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta Kumpikin osapuoli rajoittaa tietoon pääsyn niihin työntekijöihin, joille se on tarpeellista Sopimuksen asianmukaisen suorittamisen takaamiseksi. Näiden työntekijöiden on allekirjoitettava asianmukaiset salassapitosopimukset, jotka vastaavat laajuudeltaan vähintään tässä sovittua. Selvyyden vuoksi todetaan, että tässä kohdassa mainittu salassapitovelvollisuus ei ole ajallisesti rajoitettu.

Eilakaislalla on oikeus luottaa Toimeksiantajan ja sellaisen tahon, jolle Toimeksiantaja on luovuttanut käyttäjätunnukset ja salasanat, Kaislanettiin tallentamiin tietoihin.

Kaislanet contains information on the employees assigned by Eilakaisla to the Client and, potentially, other information pertaining to the business relationship between Eilakaisla and the Client. All information contained in Kaislanet is confidential and may not be disclosed to third parties or used for purposes other than those for which it is provided. Employees contracted out to the Client by Eilakaisla may save information in Kaislanet according to the currently valid Terms and Conditions. Contract workers may view information pertaining to themselves and their assignments in Kaislanet.

The parties shall maintain the confidentiality of all Information related to the Service. The parties may only use such Information for fulfilling the obligations of the agreement between them. However, this obligation to secrecy does not apply to Information (a) already held by the recipient - and not covered by a secrecy obligation - before receiving the Information from the other contract party; (b) that is generally available or otherwise public; or (c) that was received from a third party and not covered by a secrecy obligation. Both parties shall limit access to the Information to employees who require such Information in order to guarantee the appropriate fulfilment of the Agreement. Such employees shall sign the appropriate non-disclosure agreements, whose minimum scope shall correspond to the provisions agreed upon above. For the sake of clarity, the obligation to secrecy imposed by this section is unlimited in duration.

Eilakaisla is entitled to rely on the information saved in Kaislanet by the Client or a party to whom the Client has issued user IDs and passwords.

4. Kaislanetin muutokset ja Eilakaislan oikeudet / Changes to Kaislanet and the Rights of Eilakaisla

Kaislanet voi sisältää sen käyttöä koskevia ohjeita, määräyksiä tai sääntöjä, joita tulee noudattaa Kaislanetin käytössä. Tällaisten ohjeiden, määräysten tai sääntöjen oleellisista muutoksista ilmoitetaan selkeästi Palvelussa. Eilakaisla pidättää itsellään oikeuden muuttaa Kaislanetin sisältöä ilmoittamatta siitä etukäteenToimeksiantajalle.

Eilakaisla pidättää itsellään oikeuden tilapäisesti tai pysyvästi keskeyttää Kaislanet-palvelun tarjoamisen ilman ennakkoilmoitusta, jos se on välttämätöntä Kaislanetin päivityksen, muutoksien tai muiden syiden takia. Tällaisia muita syitä voi olla esimerkiksi tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotyöt. Eilakaislan tavoitteena on, että keskeytykset eivät häiritse tarpeettomasti eivätkä tarpeettoman kauan Kaislanetin toimintaa. Toimeksiantaja vastaa siitä, että ne tahot, joille se on luovuttanut Kaislanetin käyttäjätunnuksen tai salasanan ovat sitoutuneet noudattamaan Kaislanetin käyttöä koskevia sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Yritys- tai organisaatiotilin Vastuuhenkilö vastaa sen käyttäjätunnuksella tapahtuneesta Palvelun käytöstä.

Kaislanet may include instructions, regulations or rules on its use and shall be used in compliance with them. Material changes to such instructions, regulations or rules will be clearly announced via the Service. Eilakaisla reserves the right to change the contents of Kaislanet without providing the Client with advance notice thereof.

Eilakaisla reserves the right to suspend provision of the Kaislanet service temporarily or permanently without notice, if so required by an update or changes to the Kaislanet service or for other reasons. Such other reasons may include a data communications network installation, or change or maintenance work. Eilakaisla shall seek to ensure that such interruptions do not disrupt the operation of Kaislanet in an unnecessary manner, or for an unnecessarily long period of time. The Client is responsible for ensuring that those to whom it has issued user IDs or passwords to Kaislanet undertake to comply with the rules, instructions and regulations applying to the use of Kaislanet. The corporate or organisational account's Person Responsible is responsible for all use of the Service with the company's or organisation's user ID.

5. Immateriaalioikeudet / Intellectual Property Rights

Palvelu ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Eilakaislalle, sen yhteistyötahoille tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Eilakaislalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill-arvo kuuluu kokonaisuudessaan Eilakaislalle. Käyttäjälle luovutettu käyttöoikeus ei sisällä oikeutta kopioida, muunnella tai muuttaa Palvelua. Käyttäjä ei saa jatkokäyttää Tuotetta tai Palvelua kaupallisessa tai tulonsaantitarkoituksessa antamalla lisenssejä tai käyttöoikeuksia.

The Service and the data it contains includes copyrighted material provided for by copyright legislation and international copyright agreements. Ownership of the Service and all other intellectual property rights related to materials contained therein (including copyrights, registered and unregistered trademarks and design rights, patents, domain names, business secrets and database rights) belong to Eilakaisla, its partners or other assignees. All goodwill value generated by the use of intellectual property rights belonging to Eilakaisla is entirely owned by Eilakaisla. Access rights provided for Users do not include the right to copy, alter or make changes to the Service. Users may not use the Product or Service for commercial purposes or for the purpose of obtaining income by issuing licences or access rights.

6. Vahingonkorvausvastuu Kaislanetin ja Toimeksiantajan osalta / Liability for Damages with regard to Kaislanet and the Client

Eilakaisla pyrkii huolehtimaan siitä, että Kaislanet täyttää kohtuulliset tietoturvavaatimukset. Eilakaisla ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mitä Toimeksiantajalle voi syntyä Kaislanetin käyttämisestä tai siitä, että Kaislanet ei ole jonakin ajankohtana Toimeksiantajan käytettävissä.

Toimeksiantaja sitoutuu erityisesti siihen, että mikäli se ei ole huolehtinut asianmukaisesti EU:n tietosuoja-asetuksen (Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU) 2016/679) mukaisista velvoitteista, vastaa Toimeksiantaja täysimääräisesti sen omista laiminlyönneistä lainsäädännön noudattamisessa, vaikka vaatimukset kohdistettaisiin Eilakaislaan tai sen mahdolliseen sisar-/konserniyhtiöön palvelun tai tuotteen tiedonkäsittelijän tai rekisterinkäsittelijän roolissa. Eilakaislalla on osapuolten sopimuksen luonteesta ja voimassaolosta riippumatta aina oikeus kohdistaa vaatimus Toimeksiantajaa kohtaan, mikäli Toimeksiantajan tämän kohdan mukainen laiminlyönti on aiheuttanut Eilakaislalle vahinkoa tai velvoitteita.

Eilakaisla shall seek to ensure that Kaislanet complies with reasonable information security requirements. Eilakaisla is not liable for any direct or indirect damages incurred by the Client from the use of Kaislanet or the unavailability of Kaislanet at any specific time.

The Client undertakes, in particular, that if it has failed to fulfil the obligations of the EU information security regulation (Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council) in an appropriate manner, the Client shall assume full liability for its own neglect to comply with legislation, even if such claims were to be directed at Eilakaisla or its subsidiary/Group company in the role of data processor or controller. Regardless of the nature and duration of the agreement between the parties, Eilakaisla shall, in any case, be entitled to make claims against the Client if the neglect referred to in this clause has led to Eilakaisla incurring damages or liabilities.

 

​​​